ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,601
ปีนี้
29,931
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
126,008
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

เทศบาลตำบลแสนไห ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน โดยสามารถตอบแบบวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ
-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแสนไหและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห 
-:- ใบสมัครนายกเทศมนตรีตำบลแสนไห 
-:- ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห เขต 1 
-:- ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห เขต 2 
-:- หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
-:- หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
-:- เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่  
-:- การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห  
-:- การเตรียมตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี 

-:- จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพิ่งพิง เทคบาลตำบลแสนไห 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรืื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา 
-:- ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแสนไห 
-:- ประชาสัมพันธ์ คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร 
-:- ประชาสัมพันธ์ คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
-:- ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนผู้สูงวัยตำบลแสนไห ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลแสนไห ประจำปี 2567 
-:- ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOO) ตำบลแสนไห 
-:- ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เทศบาลตำบลแสนไห ร่วมกับรพ.เวียงแหงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป็อก ออกตรวจประเมินมาตรฐาน ร้านชำ ตำบลแสนไห ทั้ง 5 หมู่บ้าน 
-:- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ 
งานสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566
เทศบาลตำบลแสนไห นำโดยนายวรกานต์ กาเรือง นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห และรองนายกบุญเลิศ ขันแก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน เยาวชน ได้เข้าร่วมให้การรับ นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี พร้อมคณะฯ
ร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคี วัดอุทัยธาราม ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรม "ก้าวนี้เพื่อเด็กน้อยได้รับทุนการศึกษา ครั้งที่ 5"
กิจกรรม โครงการบริหารจัดการขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
บริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย (บริการเคลื่อนที่)ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างทำโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห ตามแบบกำหนดเลขที่ SH 103-2564 ขนาดยาว 147 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านสามปู หมู่ที่ 2 
-:- สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 3 
-:- สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 1 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฎิบัติราชการ ในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงป็อก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
-:- สัญญาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2566 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมิถุนยายน พ.ศ. 2566 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บเป็นรถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลแสนไห จำนวน ๑ คันโดยวิธีคัดเลือก 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห 
-:- ราคากลางปรับปรุงอาคารตาชั่ง สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ราคากลางปรับปรุงอาคารต่าง ๆ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห  
-:- ราคากลางกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ที่สาธารณะประโยชน์บ้านม่วงป็อก) บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ ๓ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสายเข้าทางเส้นกลาง บ้านสามปู หมู่ที่ ๒ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานบ้านสามปู หมู่ที่ ๒  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าหอเจ้าเมืองสันติสุข บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ ๔ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายตะวันออก บ้านสามปู หมู่ที่ ๒ 
บ่อน้ำช้างศึก
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
งานสรงน้ำพระธาตุแสนไห
ขิงผสมลำไยชงดื่ม
งาใบบูรณ์
  กลุ่มข้าวซ้อมมือ  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายสะพานข้ามห้วยแม่แพร่และห้วยแม่นายาว ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่คอยทางถนนสายบ้านจอง-บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างขยายผิวทางถนนสายบ้านจอง-บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1  
  -:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอิ่งจ๋ง หมู่ที่1บ้านเปียงหลวง ขุดดินด้วยเครื่องจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. จำนวน4แห่ง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง จำนวน10แห่ง ภาคเรียนที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ2564 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ตัน6ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) 
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น      ช่องทางรับฟังความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล      คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกข์      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   คลังข่าวมหาดไทย   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กกต   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ธนาคารกรุงไทย