ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลแสนไห


*********************************

1. ด้านกายภาพ


        สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลในปัจจุบัน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 111ตอนที่ 53 ก ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2537 อันเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดไว้ว่าจะให้มีการกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น ให้อำนาจในการกำหนดนโยบายการพัฒนา การจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการวางผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการปกครองตนเองในระบอบประชาธิปไตย

 

         องค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห ได้รับการจัดตั้ง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2542 และการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับทั่วไปเล่ม 113 ตอนที่ พ 82 ง ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2542

 

       และตามประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลแสนไห เป็นเทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2555 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2555 เป็นต้นมา

 

        เทศบาลตำบลแสนไห ตั้งอยู่เลขที่ 221 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอเวียงแหง ห่างจากตัวอำเภอประมาณ 8 กิโลเมตร การคมนาคมโดยทางหลวงแผ่นดินโดยใช้เส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๑๐๗ (เชียงใหม่ – ฝาง) และเส้นทางหลวงหมายเลข 1322 (เมืองงาย – เวียงแหง) เป็นเทศบาลตำบลขนาดเล็ก

 

2 อาณาเขต

      เทศบาลตำบลแสนไห ตั้งอยู่ที่ลองติจูด Longitude 98.605042 ละติจูด Latitude 19.624479 และมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ด้านเหนือติดต่อกับ หมู่บ้านใหม่มะกายอน หมู่ที่ 10 บ้านจอง หมู่ที่ 2 บ้านม่วงเครือ หมู่ที่ 10 บ้านห้วยไคร้ หมู่ที่ 3 ตำบลเปียงหลวง

 

      หลักเขตที่ 1 ตั้งอยู่ตรงบริเวณเขตติดต่อตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่สันดอยปกกะลา บริเวณพิกัด MB  561785

 

     จากหลักเขตที่ 1 เป็นเส้นเลียบตามสันเขาตามลำห้วยแม่ลาดฟากใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้และไปตามสันเขาถึงลำห้วยนายาว จนถึงหลักเขตที่ 2 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ ด้านเหนือของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1332 บริเวณพิกัด MB 618718 รวมระยะประมาณ 8,800 เมตร

 

    จากหลักเขตที่ 2 ไปทางทิศใต้ ถึงจุดสิ้นสุดของห้วยนายาว ไปทางทิศตะวันออกตามลำน้ำแม่แตงบรรจบลำห้วยโป่งอาง จนถึงหลักเขตที่ 3 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ ลำห้วยโป่งอาง บริเวณพิกัด MB 625713 รวมระยะประมาณ 860 เมตร

 

    จากหลักเขตที่ 3 ไปทางทิศตะวันออกตามลำห้วยโป่งอาง สิ้นสุดแนวเขตที่เส้นแบ่งเขตตำบล จนถึงหลักเขตที่ 4 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ ตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่เส้นแบ่งเขตตำบล บริเวณพิกัด MB 685701 รวมระยะประมาณ 6,120 เมตร
ด้านตะวันออกติดต่อกับ หมู่บ้านกองลมใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแหง


    หลักเขตที่ 4 ติดต่อตำบลเมืองแหง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแนวเขตเริ่มต้นที่เส้นแบ่งเขตตำบล บริเวณพิกัด MB 685701 ไปทางทิศใต้ตามสันเขาและลำห้วยผักห้า สิ้นสุดแนวเขตที่เส้นแบ่งตำบล จนถึงหลักเขตที่ 5 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ ลำห้วยผักห้า บริเวณพิกัด MB 630659 รวมระยะประมาณ 2,710 เมตร

 

      ด้านใต้ติดต่อกับ หมู่บ้านกองลมใหม่ หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแหง

    หลักเขตที่ 5 เป็นเส้นเลียบตามแนว ลำห้วยผักห้า ไปทางทิศตะวันตก ถึงหลักเขตที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ ด้านตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1332 บริเวณพิกัด MB 606658 รวมระยะประมาณ 2,415 เมตร

 

    ด้านตะวันตก ติดต่อกับ หมู่บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1 บ้านนามน หมู่ที่ 7 ตำบลเมืองแหง

    หลักเขตที่ 6 ด้านตะวันออกของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1332 ไปทางทิศเหนือตามลำแม่น้ำแตง จนถึงหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนว แม่น้ำแตง บริเวณพิกัด MB605683 รวมระยะประมาณ 2,504 เมตร

 

    จากหลักเขตที่ 7 เป็นเส้นเลียบตามแนว แม่น้ำแตง ไปตามลำห้วยทรายแดงและสันเขา ตัดผ่านห้วยปางตอง ถึงหลักเขตที่ 8 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณ ห้วยปางตอง บริเวณพิกัด MB 571715 รวมระยะประมาณ 4,670เมตร

 

    จากหลักเขตที่ 8 เป็นเส้นเลียบตามแนว ห้วยปางตอง ถึงหลักเขตที่ 9 ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณดอยดำ ใกล้แนวพรมแดนระหว่างสหภาพพม่ากับประเทศไทย บริเวณพิกัด MB 551751 รวมระยะประมาณ 5,120เมตร

 

    จากหลักเขตที่ 9 เป็นเส้นเลียบตามแนวพรมแดนระหว่างสหภาพพม่า กับประเทศไทย ไปทางทิศ เหนือ จนบรรจบกับหลักเขตที่ 1 บริเวณพิกัด MB 561785 รวมระยะประมาณ 3,545 เมตร

 

3 เนื้อที่


เทศบาลตำบลแสนไห มีพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งหมด ๒๒ ตารางกิโลเมตรหรือ 13,750 ไร่
หมู่ที่ 1 บ้านสันดวงดี   มีพื้นที่ 1,862.50 ไร่ (2.98 ตร.กม.)
หมู่ที่ 2 บ้านสามปู      มีพื้นที่ 15,868.75 ไร่ (25.39 ตร.กม.)
หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อก   มีพื้นที่ 3,050 ไร่ (9.17 ตร.กม.)
หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุ   มีพื้นที่ 5,487.50 ไร่ (8.78 ตร.กม.)
หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ     มีพื้นที่ 7,006.25 ไร่ ( 11.21 ตร.กม.)

 

4.สภาพภูมิประเทศ


      ลักษณะภูมิประเทศของแสนไห เป็นพื้นที่สูงและเนินเขา มีพื้นที่ราบเล็กน้อย มีน้ำแตงไหล ผ่าน 3 หมู่บ้าน คือบ้าน ม่วงป็อก มหาธาตุ ปางป๋อ และ 2 หมู่บ้าน ใช้น้ำจากน้ำตกแม่ลาด ในการเกษตร คือ (บ้านสันดวงดี บ้านสามปู) มีอ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก คือ อ่างเก็บน้ำห้วยโป่งอ่อน สถานที่ท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกแม่ลาด วัดพระธาตุแสนไห

 

5. จำนวนหมู่บ้าน


ตำบลแสนไหมีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ที่ 1 บ้านสันดวงดี จำนวน 110 ครัวเรือน
หมู่ที่ 2 บ้านสามปู    จำนวน 156 ครัวเรือน
หมู่ที่ 3 บ้านม่วงป็อก จำนวน 355 ครัวเรือน
หมู่ที่ 4 บ้านมหาธาตุ จำนวน 245 ครัวเรือน
หมู่ที่ 5 บ้านปางป๋อ   จำนวน 425 ครัวเรือน