ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
69
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
ลำดับรายการวันที่
1พรบ.ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 255017 ก.พ. 2565
2พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 253517 ก.พ. 2565
3คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ15 ส.ค. 2562
4พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255815 ส.ค. 2562
5พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 252915 ส.ค. 2562
6พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 250315 ส.ค. 2562
7พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 252715 ส.ค. 2562
8พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 252715 ส.ค. 2562
9พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 253415 ส.ค. 2562
10พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม15 ส.ค. 2562
11พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250815 ส.ค. 2562
12พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 251015 ส.ค. 2562
13พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 247515 ส.ค. 2562
14พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254215 ส.ค. 2562
15พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253515 ส.ค. 2562
16พรบ.แผน 254215 ส.ค. 2562
17พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ15 ส.ค. 2562
18พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.252115 ส.ค. 2562
19พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.252515 ส.ค. 2562
20พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.253215 ส.ค. 2562

1 2 3   >>  >|