ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
20
เมื่อวานนี้
119
เดือนนี้
3,602
เดือนที่แล้ว
3,602
ปีนี้
7,664
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
103,741
ไอพี ของคุณ
44.200.168.16
1
โครงการอบรมการบริหารพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

.

09 กันยายน 2565

กิจกรรมวันรักต้นไม้,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เนื่องในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565เป็นวันรักต้นไม้แห่งชาติ เทศบาลตำบลแสนไห ร่วมกับหน่วยงานราชการ ผู้ใหญ่บ้านสันดวงดีและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีชองชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯประจำปีงบประมาณ 2565

17 พฤษภาคม 2565

กิจกรรม การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อพัฒนาปรับปรุงผลการประเมิน ITA,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เมื่อวันที่  26 มกราคม พ.ศ. 2565 นายอินทอน  ศรีลิลา  นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห  เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาล เพื่อมีการร่วมกำหนดแนวทางประเด็น (1) การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) การนำนโยบาย No Gift Policy ไปสู่การปฏิบัติ (4)การปรับปรุง/ทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (5)การกำหนดมาตรการเพื่อจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์และการทุจริตประพฤติมิชอบ   เพื่อเป็นการปรับปรุง และยกระดับให้เทศบาลตำบลแสนไหมีการจัดการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

26 มกราคม 2565

เทศบาลตำบลแสนไห โดยสำนักปลัดเทศบาล  งานวิชาการและแผน ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห  โดยสำนักปลัดเทศบาล และงานวิชาการและแผนงาน 

  • ลงพื้นที่ดำเนินการจัดประชุมการจัดทำแผนชุมชนประจำปี 2565 ภายในพื้นที่เทศบาลตำบลแสนไห เพื่อรับฟังปัญหา ความต้องการและแนวทางการพัฒนาของแต่ละชุมชน โดยแผนชุมชนเป็นเครื่องมือในการพัฒนา ตลอดจนบูรณาการดำเนินงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมในทุกระดับ อันนำไปสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีประสิทธิภาพ โดยมีตัวแทนเจ้าหน้าที่ร่วมกันลงพื้นที่จัดทำแผนชุมชน ทั้งนี้ เทศบาลตำบลแสนไหได้ลงพื้นที่แล้วเสร็จครบทั้ง 5 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2564
15 มกราคม 2565

กิจกรรม โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิต  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแสนไห  ประจำปีงบประมาณ 2565,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เมื่อวันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2564  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลแสนไห  อำเภอเวียงแหง  จังหวัดเชียงใหม่  นายอินทอน ศรีลิลา  นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลแสนไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การรักษาวินัยของบุคลากรเทศบาลตำบลแสนไห  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 62 คน

28 ธันวาคม 2564

กิจกรรมการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม พนักงานและสมาชิกสภาทต.แสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
30 กรกฎาคม 2564

กิจกรรมโครงการปลูกผักริมรั้ว,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
30 กรกฎาคม 2564

โครงการส่งเสริมการดำเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงระดับครัวเรือนและชุมชน,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
29 มิถุนายน 2564

การดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอนการควบคุมไฟป่า 2564,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
05 พฤษภาคม 2564

กิจกรรมคูคลองสวย นำ้ใส,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
31 มีนาคม 2564

โครงการ Big Cleaning Day,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
11 มีนาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของตำบลแสนไห เพื่อแบ่งหน้าที่ในการคัดกรอง และกักตัว ผู้ที่มาจากต่างพื้นที่,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
25 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  5 ธันวาคม 2563 ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไหจัดกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะสองข้างทางในพื้นที่ตำบลแสนไห และกิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและ วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 

07 ธันวาคม 2563

กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
13 สิงหาคม 2563

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ่อนำ้ช้างศึก เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
29 กรกฎาคม 2563

1 2 3 4 >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (54 รายการ)