ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
57
เมื่อวานนี้
80
เดือนนี้
0
เดือนที่แล้ว
3,601
ปีนี้
29,931
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
126,008
ไอพี ของคุณ
35.172.165.64
1
จัดตั้งศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพิ่งพิง เทคบาลตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
01 พฤศจิกายน 2566

ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรืื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน จากสายงานประเภททั่วไป ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
11 ตุลาคม 2566

ประกาศเทศบาลตำบลแสนไห เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
05 ตุลาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทการเลี้ยงสุกร,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
27 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ คู่มือเสริมสร้างและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษ ประเภทบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
27 กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนผู้สูงวัยตำบลแสนไห ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลแสนไห ประจำปี 2567,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
**ประชาสัมพันธ์**
เชิญชวนผู้สูงอายุ 55 ปีขึ้นไป ในพ.ศ. 2566 สมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนผู้สูงวัยตำบลแสนไห ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลแสนไห ประจำปี 2567 ได้ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นนี้
(ทั้งรายเก่า และรายใหม่)
28 สิงหาคม 2566

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOO) ตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
04 สิงหาคม 2566

ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
21 กรกฎาคม 2566

เทศบาลตำบลแสนไห  ร่วมกับรพ.เวียงแหงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป็อก ออกตรวจประเมินมาตรฐาน ร้านชำ ตำบลแสนไห ทั้ง 5 หมู่บ้าน,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
19 มิถุนายน 2566

การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
06 มิถุนายน 2566

ขอความอนุเคราะห์แจ้งราษฎรที่ทำการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการ,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ราษฏรที่ทำการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ทั้งราษฏรที่มีแปลงสำรวจในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และไม่มีแปลงสำรวจในพื้นที่ ที่มีการเลี้ยงปศุสัตว์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง (กรณีที่ไม่มีแปลงสำรวจพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดังให้เตรียมเอกสารสิทธิ์ทางที่ดินที่มีมาแสดง) โดยให้ราษฏรจัดเตรียม บัตรประจำตัวประชาชน จำนวนปสุสัตว์ที่เลี้ยง และพิกัดของที่ตั้งคอกเลี้ยงสัตวื นำมาแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการ และสถานที่ ที่กำหนด

 

15 พฤษภาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย และเฝ้าสังเกตอาการบุคคลที่เข้าข่ายผู้ป่วยสงสัย หากพบให้รีบส่งตัวไปรับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการที่สถานพยาบาลของรัฐหรือสำนักงานสาธารณสุขในพื้นที่ทันที

15 มีนาคม 2566

ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลแสนไห,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th
27 กุมภาพันธ์ 2566

การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลแสนไห โดยนายวรกานต์  กาเรือง นายกเทศมนตรีตำบลแสนไห พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแสนไห ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "เรื่อง สุจริต โปร่งใส เทศบาลตำบลแสนไห ใสสะอาด ประจำปี 2566 งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่" (No Gift Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ เว้นแต่กรณีจำเป็นไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือของกำนัลและประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือการรับของขวัฐของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563

23 กุมภาพันธ์ 2566

ซ่อมแซมไฟฟ้า,เทศบาลตำบลแสนไห,sanhai.go.th

เทศบาลตำบลแสนไห ซ่อมแซมไฟฟ้าเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการบริการประชาชนเพื่อความแสงสว่างในพื้นที่ตำบลแสนไห

09 กุมภาพันธ์ 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 13  (192 รายการ)