ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
19
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
2,055
เดือนที่แล้ว
4,832
ปีนี้
17,838
ปีที่แล้ว
19,170
ทั้งหมด
37,008
ไอพี ของคุณ
18.204.227.117


วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เทศบาลตำบลแสนไห ได้ทำโครงการจิตอาสาทำความดีด้วยหัวใจ ซึ่งได้ไปทำความสะอาดบริเวณหน้าศูนย์เด็กเล็กบ้านปางป๋อร่วมกับทหาร กองร้อยทหารม้าที่ 1 ฐานพระธาตุแสนไห ฝ่ายปกครอง และราษฏรตำบลแสนไห

05 ธันวาคม 2562

วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ.2562 เทศบาลตำบลแสนไหได้มีโอกาสต้อนรับพี่ๆจากคณะทำงานจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรคุณธรรม ระดับอำเภอ

04 ตุลาคม 2562

วันที่ 2 สิงหาคม 2562 เทศบาลตำบลแสนไห ได้รับรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( ITA) จากสำนักงาน ปปช. เชียงใหม่ ในระดับคะแนนสูงมากเป็นอันดับ ๑ ของจังหวัดเชียงใหม่และอันดับ 7 ของประเทศ ณ ที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่

02 สิงหาคม 2562

11 มิถุนายน 2562

04 มิถุนายน 2562

วันนี้เทศบาลตำบลแสนไห มีโอกาสได้ต้อนรับคณะจากสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาทางด้านกฏหมายแก่ประชาชนในพื้นที่ และได้รับความอนุเคราะห์แผ่นพับความรู้ด้านการการคุ้มครองสิทธิฯ เพื่อนำไปแจกจ่ายและเป็นความรู้ให้กับประชาชนในพื้นที่ต่อไป เทศบาลตำบลแสนไหขอขอบพระคุณคณะอัยการ มา ณ โอกาสนี้ด้วยนะคะ

27 พฤษภาคม 2562

วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เทศบาลตำบลแสนไห ร่วมกับ ชมรมผู้สูงอายุตำบลแสนไห ได้ฤกษ์เปิดและเจิมป้าย โรงเรียนผู้สูงวัยเทศบาลตำบลแสนไห

31 ตุลาคม 2561

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่ จัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลแสนไห

30 สิงหาคม 2561

ศูนย์อัยการคุ้มครองสิทธิ เทศบาลตำบลแสนไหร่วมกับ สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัดเชียงใหม่ ออกประชาสัมพันธ์ และให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย แก่ประชาชน ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ผู้ว่าพบประชาชน. ณ โรงเรียนบ้านเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่

21 มิถุนายน 2561

เทศบาลตำบลแสนไห นำโดยนายกเทศมนตรี นายอินทอน ศรีลิลา นำคณะศึกษาดูงานด้านบริหารจัดการขยะ เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย

26 เมษายน 2561

วันท้องถิ่นไทย 18 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลแสนไห ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอเวียงแหง ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 ซึ่งนับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง และเป็นการวางรากฐานในการปกครองท้องถิ่นที่สำคัญยิ่ง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองในระบอบประชาธิปไตยในเวลาต่อมา

 
18 มีนาคม 2561

เทศบาลตำบลแสนไห ร่วมรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า โดยสร้างความชุ่มชื้นในอากาศ

06 มีนาคม 2561

06 มีนาคม 2561

ขอบพระคุณทุกท่าน ที่สละเวลามาเข้าร่วมประชาคมระดับตำบลเพื่อเข้าร่วมสมัคร "ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน"โครงการ อพ.สธ.ในวันนี้ เพื่อตำบลแสนไหที่ยั่งยืน แล้วเรามาร่วมกันก้าวไปข้างหน้า ร่วมกันสนองงานในพระองค์ท่าน สมเด็จพระเทพฯ กันนะคะ #การรักทรัพยากรคือการรักชาติ

06 มีนาคม 2561

28 กุมภาพันธ์ 2561

12>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 2  (28 รายการ)