ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
27
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
1,179
เดือนที่แล้ว
1,295
ปีนี้
1,179
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
49,421
ไอพี ของคุณ
3.227.247.17
ลำดับรายการวันที่
21พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.254215 ส.ค. 2562
22พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.256015 ส.ค. 2562
23พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 256015 ส.ค. 2562
24พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560-หนังสือ15 ส.ค. 2562
25พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖15 ส.ค. 2562
26พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล พ.ศ.251915 ส.ค. 2562
27พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 10) พ.ศ.254215 ส.ค. 2562
28พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 9) พ.ศ.254215 ส.ค. 2562
29พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ.253915 ส.ค. 2562
30พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 7) พ.ศ.253815 ส.ค. 2562
31พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.253715 ส.ค. 2562
32พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.253515 ส.ค. 2562
33พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.253215 ส.ค. 2562
34พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.252515 ส.ค. 2562
35พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.252115 ส.ค. 2562
36พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ15 ส.ค. 2562
37พรบ.แผน 254215 ส.ค. 2562
38พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253515 ส.ค. 2562
39พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254215 ส.ค. 2562
40พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 247515 ส.ค. 2562

|<<<123  >> >|