ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
54
เมื่อวานนี้
55
เดือนนี้
1,625
เดือนที่แล้ว
1,356
ปีนี้
2,981
ปีที่แล้ว
29,072
ทั้งหมด
51,223
ไอพี ของคุณ
3.237.178.91
ลำดับรายการวันที่
1รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 256015 ส.ค. 2562
2ระเบียบสภา 255415 ส.ค. 2562
3ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 254315 ส.ค. 2562
4ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณ พ.ศ. 254115 ส.ค. 2562
5ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 254715 ส.ค. 2562
6พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๕๒15 ส.ค. 2562
7พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 255015 ส.ค. 2562
8พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 256015 ส.ค. 2562
9พระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒15 ส.ค. 2562
10พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253515 ส.ค. 2562
11พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง15 ส.ค. 2562
12พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒15 ส.ค. 2562
13พระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 254215 ส.ค. 2562
14พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.249615 ส.ค. 2562
15พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒15 ส.ค. 2562
16พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 13) พ.ศ.255215 ส.ค. 2562
17พระราชบัญญัติเครื่องแบบเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 250915 ส.ค. 2562
18พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 253915 ส.ค. 2562
19พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 254015 ส.ค. 2562
20พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒15 ส.ค. 2562

123  >> >|