ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
145
เมื่อวานนี้
128
เดือนนี้
1,552
เดือนที่แล้ว
2,074
ปีนี้
1,552
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
71,143
ไอพี ของคุณ
54.161.98.96
ลำดับรายการวันที่
1คู่มือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ15 ส.ค. 2562
2พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 255815 ส.ค. 2562
3พ.ร.บ.กำหนดราคาปานกลางของที่ดินสำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 252915 ส.ค. 2562
4พ.ร.บ.จัดระเบียบการจอดยานยนต์ในเขตเทศบาลและสุขาภิบาล พ.ศ. 250315 ส.ค. 2562
5พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 252715 ส.ค. 2562
6พ.ร.บ.จัดสรรเงินภาษีสุรา พ.ศ. 252715 ส.ค. 2562
7พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 253415 ส.ค. 2562
8พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม15 ส.ค. 2562
9พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. 250815 ส.ค. 2562
10พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ. 251015 ส.ค. 2562
11พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 247515 ส.ค. 2562
12พ.ร.บ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 254215 ส.ค. 2562
13พ.ร.บ.รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 253515 ส.ค. 2562
14พรบ.แผน 254215 ส.ค. 2562
15พรบ.แผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ15 ส.ค. 2562
16พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.252115 ส.ค. 2562
17พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 3) พ.ศ.252515 ส.ค. 2562
18พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.253215 ส.ค. 2562
19พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 5) พ.ศ.253515 ส.ค. 2562
20พระราชกฤษฎีการะเบียบพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 6) พ.ศ.253715 ส.ค. 2562

123  >> >|