ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 081-9114522// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
67
เมื่อวานนี้
171
เดือนนี้
2,913
เดือนที่แล้ว
3,172
ปีนี้
21,630
ปีที่แล้ว
26,486
ทั้งหมด
117,707
ไอพี ของคุณ
44.201.72.250
แจ้งไฟฟ้าสาธารณะขัดข้อง

เทศบาลตำบลแสนไห ขอประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการมีส่วนร่วมในการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงาน โดยสามารถตอบแบบวัดได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566


-:- ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลแสนไหและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห 
-:- ใบสมัครนายกเทศมนตรีตำบลแสนไห 
-:- ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห เขต 1 
-:- ใบสมัครสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห เขต 2 
-:- หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น 
-:- หนังสือยืนยันการไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี 
-:- เตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบล 
-:- ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวดัเชียงใหม่  
-:- การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลแสนไห  
-:- การเตรียมตัวของผู้สมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาและนายกเทศมนตรี 

-:- ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าเรียนเป็นนักเรียนผู้สูงวัยตำบลแสนไห ตามโครงการโรงเรียนผู้สูงวัยตำบลแสนไห ประจำปี 2567 
-:- ประกาศใช้เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตราย พ.ศ.2566 
-:- ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Emergency Operation Center : EOO) ตำบลแสนไห 
-:- ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 
-:- เทศบาลตำบลแสนไห ร่วมกับรพ.เวียงแหงและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านม่วงป็อก ออกตรวจประเมินมาตรฐาน ร้านชำ ตำบลแสนไห ทั้ง 5 หมู่บ้าน 
-:- การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ 
-:- ขอความอนุเคราะห์แจ้งราษฎรที่ทำการเลี้ยงปศุสัตว์ (โค กระบือ แพะ และแกะ) ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ให้แจ้งข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ตามกำหนดการ 
-:- ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัด และประชาชนในพื้นที่ร่วมดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย 
-:- ประชาสัมพันธ์ โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุกเพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เทศบาลตำบลแสนไห 
-:- การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy 
โครงการจัดทำป้ายบอกเส้นทางเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
กองช่าง ได้ติดตั้งไฟกระพริบ และ กระจกโค้ง ในเขตเทศบาลตำบลแสนไห
โครงการ "ขยับตัวสักนิดห่างไกลออฟฟิศซินโดรม (office sydrome)"
กิจกรรม การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีฯ
ลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ประสบปัญหาทางสังคม กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ และคนพิการ เพื่อพบปะและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม
กิจกรรม สาธิตการทำตะกร้าจากพลาสติก ในโครงการบริหารจัดการขยะข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตันชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ 
-:- ร่างประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
-:- สัญญาจ้างก่อสร้าง จ้างทำโครงการก่อสร้างรั้วสำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห ตามแบบกำหนดเลขที่ SH 103-2564 ขนาดยาว 147 เมตร สูง 2 เมตร พร้อมป้ายโครงการจำนวน 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
-:- สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านสามปู หมู่ที่ 2 
-:- สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างบ้านม่วงป็อก หมู่ที่ 3 
-:- สัญญาจ้างโครงการติดตั้งไฟส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ บ้านสันดวงดี หมู่ที่ 1 
-:- เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาบุคคลช่วยปฎิบัติราชการ ในศูนย?พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงป็อก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
-:- ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุ สำหรับการป้องกันควบคุม หรือรักษาโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) 
-:- สัญญาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน 
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2566 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ( เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ( เดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ( เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2565 ) 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสรุปสระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ( เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 ) 
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด ๑ ตันขนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บเป็นรถยนต์ส่วนกลางเพื่อใช้ในกิจการของเทศบาลตำบลแสนไห จำนวน ๑ คันโดยวิธีคัดเลือก 
-:- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสรุปสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 4  
-:- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๔,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบยกเท ระบบไฮดรอลิค ติดตั้งเครนไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร โดยวิธีคัดเลือก 
ประกาศราคากลาง
-:- ราคากลางปรับปรุงต่อเติมอาคารโรงจอดรถ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห 
-:- ราคากลางปรับปรุงอาคารตาชั่ง สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ราคากลางปรับปรุงอาคารต่าง ๆ สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห  
-:- ราคากลางกำแพงกันดินคอนกรีตเสริมเหล็ก สำนักงานเทศบาลตำบลแสนไห อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ (ที่สาธารณะประโยชน์บ้านม่วงป็อก) บ้านม่วงป็อก หมู่ที่ ๓ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสายเข้าทางเส้นกลาง บ้านสามปู หมู่ที่ ๒ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์สุสานบ้านสามปู หมู่ที่ ๒  
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหน้าหอเจ้าเมืองสันติสุข บ้านมหาธาตุ หมู่ที่ ๔ 
-:- ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยทรายตะวันออก บ้านสามปู หมู่ที่ ๒ 
บ่อน้ำช้างศึก
ศาลสมเด็จพระนเรศวร
งานสรงน้ำพระธาตุแสนไห
ขิงผสมลำไยชงดื่ม
งาใบบูรณ์
  กลุ่มข้าวซ้อมมือ  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายสะพานข้ามห้วยแม่แพร่และห้วยแม่นายาว ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างศาลาที่คอยทางถนนสายบ้านจอง-บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมสร้างขยายผิวทางถนนสายบ้านจอง-บ้านหลักแต่ง ตำบลเปียงหลวง อำเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านแม่หาด หมู่ที่ 1  
  -:- ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน1คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำอิ่งจ๋ง หมู่ที่1บ้านเปียงหลวง ขุดดินด้วยเครื่องจักร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- จัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สพฐ. จำนวน4แห่ง และเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเปียงหลวง จำนวน10แห่ง ภาคเรียนที่1/2564 ประจำปีงบประมาณ2564 
  -:- ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุเผาศพ บ้านป่าไผ่ หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล)ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า90กิโลวัตต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
  -:- ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ตัน6ล้อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสื (e-bidding) 
  แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ   ช่องทางรับฟังความคิดเห็น      ช่องทางรับฟังความคิดเห็น   ระบบบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุ   ตรวจเช็คอีเมล      คู่มือประชาชน   ร้องเรียนร้องทุกข์      กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่   คลังข่าวมหาดไทย   สำนักงานคณะกรรมการ ปปช.    กกต   ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ    ICT    จังหวัดเชียงใหม่   กรมการจัดหางาน   กระทรวงมหาดไทย    สำนักประกันสังคม   กรมสรรพากร    ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ (GINFO)    ธนาคารออมสิน   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธ.ก.ส   ธนาคารกรุงไทย