ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 // วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรม

ข้อมูลจาก กรมอุตุนิยมวิทยาสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
24
เมื่อวานนี้
58
เดือนนี้
2,055
เดือนที่แล้ว
4,832
ปีนี้
17,838
ปีที่แล้ว
19,170
ทั้งหมด
37,008
ไอพี ของคุณ
18.204.227.117


06 กุมภาพันธ์ 2563

กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพประจำเดือน ธันวาคม 2562 ของเทศบาลตตำบลแสนไห เดือนนี้กำหนดจ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2562

02 ธันวาคม 2562

27 กรกฎาคม 2562

12 มิถุนายน 2562

เทศบาลตำบลแสนไห เปิดรับลงทะเบียนเพื่อรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม -31กรกฏาคม 2562 ถ้าคุณสมบัติครบ...และรายได้ในครัวเรือนต่ำกว่า 1 แสนบาทต่อคนต่อปี

....มีประกันสังคม ลงทะเบียนได้
....เป็นข้าราชการ ลงทะเบียนได้

หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ งานสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการ โทร 053-049027 ,089-8503587

31 พฤษภาคม 2562

ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนพฤษภาคม 2562????????

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนฯเป็นประจำงวด
สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลแล้ว (สมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลภายใน วันที่ วันที่ 25 เม.ย. 62 เวลา 23.59 
มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้
1.บัญชีพร้อมเพย์ (ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น) จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 17 พ.ค. 62
2.บัญชีธนาคารทั่วไป จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 17 พ.ค. 62
*บัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารทั่วไปเข้าพร้อมกันนะคะ

13 พฤษภาคม 2562

แนวทางการรับลงทะเบียนโครงเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด พ.ศ. 2562 สนับสนุนเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตั้งแต่ 0 – 6 ปี และจากฐานรายได้เดิม 36,000 บาท ขยายเป็นไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคนต่อปี โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2562 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 มี.ค. 2562 นั้น มีเด็กได้รับสิทธิแบ่งออกเป็น 3 กรณี ได้แก่

1️⃣ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 และเป็นผู้ที่ได้รับสิทธิรายเดิมจะได้รับเงินต่อเนื่องจนอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

2️⃣ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันยายน 2561 ที่มีคุณสมบัติครบ แต่ไม่เคยได้รับสิทธิมาก่อน ให้ไปลงทะเบียนที่ท้องถิ่น

3️⃣ เด็กที่เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562 กรณีมาลงทะเบียนในปีงบประมาณ 2562 จะได้รับสิทธินับจากวันที่เด็กเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ แต่หากลงทะเบียนหลังจากวันที่ 30 กันยายน 2562 ไปแล้ว จะได้รับเงินนับจากวันที่ลงทะเบียนเป็นต้นไป จนถึงอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์

หากมีข้อสงสัย สามารถติดต่อได้ที่ งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด เทศบาลตำบลแสนไห โทร 053-049027 วันเวลาราชการ

09 พฤษภาคม 2562

11 เมษายน 2562

ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง
เทศบาลตำบลแสนไห ขอเชิญชวนให้บุคลากรและประชาชนหันมาคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อความสะดวกต่อการนำไปกำจัดหรือนำไปใช้ประโยชน์ใหม่ และยังช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย
โดยในแต่ละวันมีขยะเกิดขึ้นจากกิจวัตรประจำวันของทุกคน มากน้อยต่างกันไป จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีประมาณ 0.5-1 กิโลกรัมต่อคน ถ้าคิดเป็นระดับชุมชนและหมู่บ้านแล้ว จะมีปริมาณขยะในแต่ละวันเป็นจำนวนมาก ซึ่งในปัจจุบันพบว่าเริ่มมีปัญหาเรื่องสถานที่ทิ้งขยะมากขึ้นแล้ว เนื่องจากหน่วยงานที่นำขยะไปทิ้งปฏิบัติไม่ถูกหลักสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมทำให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อาศัยอยู่ใกล้เคียง รวมทั้งเกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังทำให้เกิดการประท้วงของประชาชนในพื้นที่มากขึ้นอีกด้วย
การคัดแยกขยะ จึงถือเป็นอีกวิธีการที่สำคัญในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม เกิดมลพิษต่อโลกน้อยลง การคัดแยกขยะเพื่อให้สะดวกแก่การนำไปกำจัด หรือนำไปใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยทั่วไปแบ่งออกได้เป็น 4 ประเภทคือ
1.ขยะเศษอาหารหรือขยะที่เน่าเสียได้ เป็นขยะที่ย่อยสลายได้ง่าย มีความชื้นมาก ส่งกลิ่นเหม็นได้อย่างรวดเร็ว ขยะประเภทนี้กำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ได้โดยการหมักทำปุ๋ยใช้ในการเกษตรได้
2.ขยะรีไซเคิล หรือขยะยังใช้ได้ ขยะประเภทนี้บางส่วนสามารถแยกนำมาแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ได้
3.ขยะพิษ/อันตราย ถือเป็นขยะอันตรายที่จำเป็นต้องแยกทิ้งต่างหาก เนื่องจากสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
4.ขยะที่ต้องทิ้ง เป็นขยะที่ไม่สามารถนำมารีไซเคิลได้ และไม่สามารถแยกเป็นประเภทต่างๆได้ขยะทั้ง3ประเภทข้างต้น ทำให้ต้องทิ้งเพื่อให้รถมาเก็บขนไปทำลายหรือกำจัดต่อไป
ถ้าเราทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ ให้คิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน ไม่ใช่เพื่อความเป็นระเบียบอย่างเดียวเพราะการแยกขยะในบ้านที่มีทั้งกระดาษ พลาสติก แก้วโลหะ เศษอาหารหรือแม้แต่ขยะมีพิษมีประโยชน์มากว่าที่คิดเอาไว้เสียอีกค่ะ

04 เมษายน 2562

วันนี้มีการจ่ายเงินโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนเมษายน 2562????????

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนฯเป็นประจำงวด
สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลแล้ว (สมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลภายใน วันที่ วันที่ 27 มี.ค. 62 เวลา 23.59 
มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้
1.บัญชีพร้อมเพย์ (ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น) จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 19 เม.ย. 62
2.บัญชีธนาคารทั่วไป จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 19 เม.ย. 62
*บัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารทั่วไปเข้าพร้อมกันนะคะ

▶️โอนตามเวลา เปิด - ปิด ธนาคารนะคะ
▶️ทางเจ้าหน้าที่จะทราบผลการจ่ายเงินเมื่อมีการโอนเงินไปแล้วอีก 14 วัน
▶️ในวันที่มีการจ่ายเงินถ้าผู้ลงทะเบียนอยากเช็คว่าเงินเข้าไหม⁉️โปรดนำสมุดบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ไปปรับกับเจ้าหน้าที่ในธนาคารนะคะ เพื่อจะได้ทราบผลการจ่ายเงินแยกเป็นรายการ ถ้าปรับกับเครื่องจะได้ผลรวม 
สำหรับรอ sms แจ้งเตือน บางกรณีก็ไม่แจ้งเตือนก็มีนะคะ
ปรับกับเครื่องบ้างครั้งเครื่องไม่อ่านก็มีคะ
⚠️ปรับหน้าเคาร์เตอร์เห็นผลชัดเจนที่สุดนะคะ ถ้าเกิดบัญชีมีปัญหาทางธนาคารจะได้แจ้งด้วยนะคะ

????ขออภัยในความไม่สะดวกในการตอบคำถาม เนื่องจากตอนนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงทำให้การค้นหาข้อมูลล่าช้ามากขึ้น และมีผู้เข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก การตอบอาจล่าช้าและไม่ทั่วถึง
ถ้าไม่สะดวกรอ สามารถโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะ 1.พมจ.จังหวัดที่คุณลงทะเบียนไว้ 2.เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบันการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
*มีเบอร์ติดต่อแจ้งไว้ในเพจนะคะ (โทรตามวันเวลาราชการนะคะ)
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ????????????

27 มีนาคม 2562

18 มีนาคม ของทุกปี เป็น "วันท้องถิ่นไทย"
น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ. 124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงอันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

18 มีนาคม 2562

สำหร้บผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า....วันที่ 17 มีนาคม 2562นี้
#อย่าลืมไปใช้สิทธินะจ๊ะ

#สำหรับในเขตอำเภอเวียงแหง สถานที่เลือกตั้ง หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง

#สำหรับนอกเขตเลือกตั้ง สามารถเลือกตั้งได้ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลเชียงดาว จร้า

#เวลา 08.00-17.00 น.

15 มีนาคม 2562

ประกาศ...กำหนดการจ่ายเงินโครงการอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดประจำเดือนมีนาคม 2562????????

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่เคยได้รับเงินอุดหนุนฯเป็นประจำ
สำหรับผู้ลงทะเบียนรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลแล้ว (สมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลภายใน วันที่ วันที่ 25 ก.พ. 62 เวลา 23.59 
มีการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้
1.บัญชีพร้อมเพย์ (ผูกกับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น) จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 20 มี.ค. 62
2.บัญชีธนาคารทั่วไป จะโอนเข้าบัญชี วันที่ 20 มี.ค. 62
*บัญชีพร้อมเพย์และบัญชีธนาคารทั่วไปเข้าพร้อมกันนะคะ

▶️โอนตามเวลา เปิด - ปิด ธนาคารนะคะ
▶️ทางเจ้าหน้าที่จะทราบผลการจ่ายเงินเมื่อมีการโอนเงินไปแล้วอีก 14 วัน
▶️ในวันที่มีการจ่ายเงินถ้าผู้ลงทะเบียนอยากเช็คว่าเงินเข้าไหม⁉️โปรดนำสมุดบัญชีธนาคารที่ลงทะเบียนไว้ไปปรับกับเจ้าหน้าที่ในธนาคารนะคะ เพื่อจะได้ทราบผลการจ่ายเงินแยกเป็นรายการ ถ้าปรับกับเครื่องจะได้ผลรวม 
สำหรับรอ sms แจ้งเตือน บางกรณีก็ไม่แจ้งเตือนก็มีนะคะ
ปรับกับเครื่องบ้างครั้งเครื่องไม่อ่านก็มีคะ

????ขออภัยในความไม่สะดวกในการตอบคำถาม เนื่องจากตอนนี้ระบบอยู่ระหว่างการปรับปรุงทำให้การค้นหาข้อมูลล่าช้ามากขึ้น และมีผู้เข้ามาสอบถามเป็นจำนวนมาก การตอบอาจล่าช้าและไม่ทั่วถึง
ถ้าไม่สะดวกรอ สามารถโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะคะ 1.พมจ.จังหวัดที่คุณลงทะเบียนไว้ 2.เจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบันการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
*มีเบอร์ติดต่อแจ้งไว้ในเพจนะคะ (โทรตามวันเวลาราชนะคะ)
ขออภัยในความไม่สะดวกด้วยนะคะ

25 กุมภาพันธ์ 2562

05 กุมภาพันธ์ 2562

สถานที่เลือกตั้งส.ส. ล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ เขต 6 (อำเภอเวียงแหง สถานที่เลือกตั้ง หอประชุมที่ว่าการอำเภอเวียงแหง) เลือกตั้งล่วงหน้าวันที่ 17 มีนาคม 2562

05 กุมภาพันธ์ 2562

1234>>>|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 4  (46 รายการ)