ยินดีต้อนเข้าเข้าสู่เทศบาลตำบลแสนไห ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์ 053 -049027 - 9 ติดต่อนายกเทศบาล โทร 0910691322// วิสัยทัศน์ : คมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี มีความรู้ทันสมัย ห่วงใยสิ่งแวดล้อม  ปกป้องประชาชนให้พ้นภัยธรรมชาติ สุขภาพสมบูรณ์ เทิดทูนวัฒนธรรม นำพาสู่ประชาคมอาเซียน

สายตรงนายก

ปลัด

ระบบจัดการบริหารเว็บไซต์

ข่าวสารอาเซียน

ศูนย์ดำรงธรรมสถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 30/07/2562
วันนี้
38
เมื่อวานนี้
48
เดือนนี้
324
เดือนที่แล้ว
2,348
ปีนี้
15,346
ปีที่แล้ว
21,349
ทั้งหมด
84,937
ไอพี ของคุณ
44.200.30.73
ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และประชาชนผู้รับบริการ ร่วมตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลแสนไห ขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนผู้รับบริการ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแสนไห ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ทุกการประเมินจากท่านเป็นเครื่องมือที่ช่วยสะท้อนคุณภาพ ประสิทธิภาพ และระบบการปฏิบัติงาน รวมทั้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเทศบาลตำบลแสนไห ตามภารกิจหน้าที่ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน เช่น

- ผู้มาเสียภาษีโรงเรือน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่

- ผู้ขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ

- ผู้ขอรับสวัสดิการของรัฐ

- ผู้มาเสนองานจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก

- ผู้มาขอรับการสนับสนุน

- ผู้มาขอจดทะเบียนพาณิชย์

- ผู้มาขอหนังสือรับรอง

เข้ามาทำแบบประเมินด้วยตนเองในระบบออนไลน์ทางอินเตอร์เน็ต สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ้ค โทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟน  แท็ปเล็ต  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยให้เข้าไปกรอกข้อมูลได้ที่ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตามลิงค์ http://itas.go.th/go/eit/eatt0j เทศบาลตำบลแสนไห จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ และขอเชิญชวนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและประชาชนเข้าไปตอบแบบประเมินตามช่องทางดังกล่าว หรือสแกนตามคิวอาร์โค้ด ด้านล่างนี้ โดยเมื่อท่านเข้าระบบแล้วจะต้องยืนยันตนเองด้วยการกรอกหมายเลขบัตรประชาชนของตนเองก่อนการทำแบบประเมิน โดยระบบจะตรจสอบความถูกต้องของเลขบัตรประชาชนเพื่อป้องกันการตอบซ้ำของผู้ใช้งานและเพื่อให้ผลของการประเมินมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดเท่านั้น ไม่มีการเชื่อมโยงข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบประเมินใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้เทศบาลตำบลแสนไหต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมินในครั้งนี้

 


 
05 มีนาคม 2565